روبند پارکر ۱۰۴

روبند پارکر 104 روبند های آن روبند پارکر RD6 و روبند پارکر RD7
 

روبند پارکر ۱۰۴
توضیحات تکمیلی محصول

هر 12 تای RD7 یک دست به شمار می رود و هر دونه آن 120 کیلو است.